(TBMK) – Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền xã và nhân dân các dân tộc xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã cũng đang quyết tâm phấn đấu “cán đích” NTM trong năm 2020…

Ở xã Ẳng Cang, trước khi triển khai công cuộc xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội còn nhiều thiếu thốn, đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 50,1%, mức thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 6,2 triệu đồng/người/năm. Qua kết quả rà soát ban đầu, xã chưa đạt được tiêu chí NTM nào.

Tuyến đường đến trung tâm xã Ẳng Cang

Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang cho biết, xác định khó khăn, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ẳng Cang đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo. Xã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thực hiện tốt các công việc ngay từ khâu rà soát lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM. Ban chỉ đạo xã cũng xác định để thực hiện thành công NTM thì phải thực hiện tốt khâu tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng NTM từ đó mới đoàn kết, chung sức xây dựng; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã tác động mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Ðặc biệt sau khi triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp; dân chủ cơ sở được nâng cao, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên.

Từ khi triển khai xây dựng NTM, cán bộ công chức, nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 120 triệu đồng, hiến hơn 7.300m2 đất làm đường đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản. Tiêu biểu như gia đình ông Quàng Văn Bạt, Quàng Văn Den (bản Giảng); Lù Văn Ánh, Lù Văn Nụi (bản Huổi Sứa Cuông); Lò Văn Nhói (bản Noong Háng); Lò Văn Sơn (bản Co En)…

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay công cuộc xây dựng NTM ở xã Ẳng Cang đã đạt nhiều thành quả đáng mừng, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Phong trào xây dựng bản, gia đình văn hóa, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi. Xã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ người dân ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, điện lưới, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, bãi xử lý rác thải… được quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

Bên cạnh đó, trục đường chính từ huyện đến trung tâm xã đã được cứng hóa 100%, đường bản và trục thôn bản được cứng hóa đạt 10,38%; trên 70% hệ thống kênh, mương của xã được kiên cố hóa; 90% số bản có điện, tỷ lệ người dân được sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt trên 96%; tỷ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn theo quy định trên 55%…

Đến nay, xã Ẳng Cang đã đạt 14/19 tiêu chí. Xã đang phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ cán đích NTM theo kế hoạch đề ra. Ðó cũng là động lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *