(TBMK) – Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh, cùng sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 10,6% so với năm 2017, tạo động lực quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tốc độ tăng trưởng ở cả 3 khu vực (Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ) đều tăng so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,136 triệu tỷ đồng, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,055 triệu tỷ đồng, tăng 12%.

Khu vực sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, tăng trưởng dương, xuất hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, dự kiến đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89/97 xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

thời báo mêkong
Ông Nguyễn Tiến Nhường – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Hoạt động ngoại thương phát triển mạnh, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 66,12 tỷ USD, tăng 6,6%. Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng nhanh, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán năm, tăng 22,3%; trong đó, thu nội địa đạt 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% so dự toán và tăng 30,9%.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ, kết nối, đồng bộ, công khai, phê duyệt 243/402 thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ “tiếp nhận – thẩm định – giải quyết – trả kết quả” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nhà ở, xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những thách thức tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như: sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa một số ngành, lĩnh vực còn thấp… Đây là những vấn đề đặt ra, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tích cực tham mưu và giải quyết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2019, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Vì vậy, tỉnh Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Và quyết tâm của Bắc Ninh sang năm 2019 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7 – 8%; thu ngân sách Nhà nước đạt 27.397 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 1,232 triệu tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 62 tỷ USD…

Mạnh Cường