(TBMK) - “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” là chủ trương mới, hay, thiết thực, được thực hiện tại Bến Tre. Qua 3 năm thực hiện, đến nay phương châm này đã phát huy huy được tính ưu việt, mạng lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt.

Đến nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã phân công 164 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách theo dõi, hỗ trợ 164 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy trên nền tảng phân công cán bộ phụ trách tiểu vùng tại địa phương đã tiếp thu chủ trương của Tỉnh ủy làm cơ sở sắp xếp lại đội hình, hoàn thiện hóa hệ thống, từ đó đã ban hành kế hoạch, quyết định phân công 679 cán bộ cấp huyện về theo dõi, hỗ trợ 983 ấp, khu phố; 164/164 xã, phường, thị trấn phân công 6.038 cán bộ cấp xã theo dõi, hỗ trợ 14.676 tổ nhân dân tự quản và các hộ dân trong toàn tỉnh.

Không gian sách (Tán Kế) xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri là một trong những Thành quả từ thực hiện phương châm “3 nắm”

Đội ngũ cán bộ cấp tỉnh đồng tình, ủng hộ và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chủ động, sắp xếp thời gian dự họp đảng ủy các xã, phường, thị trấn theo quy định, dự các hội nghị do địa phương tổ chức. Do đó, hầu hết cán bộ được phân công nắm được địa bàn, thường xuyên gắn với cơ sở, nắm tình hình hoạt động của cấp ủy, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đôn đốc, hướng dẫn, cùng cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp thu các đề xuất, kiến nghị ở cơ sở kịp thời phản ánh cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn quan hệ chặt chẽ với cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng tháng cố định thời gian họp đảng ủy, gửi trước báo cáo, tài liệu họp để cán bộ cấp tỉnh nghiên cứu góp ý; mời dự các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hoạt động do địa phương tổ chức; thường xuyên cung cấp thông tin, trao đổi xin ý kiến với cán bộ cấp tỉnh đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cách thực hiện.

Qua ý kiến góp ý của cán bộ cấp tỉnh, các đảng ủy xã, phường, thị trấn nghiên cứu, tiếp thu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chất lượng các cuộc họp, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, phương pháp làm việc có năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy và chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Một số đảng bộ xã năm 2017 phân loại hoàn thành nhiệm vụ, chậm chuyển đã phấn đấu cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vươn lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở những năm tiếp theo.

Tại thời điểm ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cấp ủy tỉnh và cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, trên toàn tỉnh có 85 trường hợp

đảng viên bị kỷ luật do vi phạm các quy định. Tuy nhiên đến tháng 12/2016, số lượng này tăng lên 96 đảng viên do diễn tiến tự nhiên và sự chưa đồng bộ, bắt nhịp của các cán bộ phụ trách với cơ sở. Nhưng đến tháng 6/2017, con số này đã được kiềm chế và nhận thức của đảng viên, tổ chức ở cơ sở có phần ổn định.

Đặc biệt, sau thời gian hỗ trợ và góp ý cơ sở kết hợp với việc ban hành Quy định số 13-QĐ/ TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ huyện, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn có bổ sung, làm rõ trách nhiệm của Đảng ủy xã, phường thị trấn trong thực hiện chủ trương này thì tình hình đảng viên bị kỷ luật giảm nhanh, từ 90 đảng viên xuống còn 65 và tiếp tục giảm còn 42 đảng viên bị kỷ luật tại thời điểm tháng 6/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *