(MK – ASEAN) – Ngay sau khi Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cả nước, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 15/8/2019 về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bến Tre; Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Hữu Lập cho biết, hiện UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT gấp rút hoàn thành kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh, thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua Báo cáo để kịp thời gửi về Bộ TN&MT tổng hợp, đảm bảo kịp thời gian trong tháng 10/2020. Để công tác kiểm kê đất đai đạt hiệu quả theo Kế hoạch đề ra, ngày 8/10/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, sau Hội nghị đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị có liên quan như về thời gian thực hiện, phân bố kinh phí, lựa chọn phương thức thực hiện…

UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT tham mưu thực hiện, theo đó, Sở TN&MT giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tại Quyết định số 273/QĐ- UBND ngày 27/3/2020 về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.

Sở TN&MT đã có văn bản yêu cầu UBND cấp huyện kiểm tra, hoàn chỉnh sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Đối với thực hiện nhiệm vụ cấp huyện: Theo phân cấp ngân sách, giao cấp huyện là chủ đầu tư thực nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo thẩm quyền quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó, một số huyện thực hiện theo hình thức đặt hàng, một số huyện thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn.

Trong quá trình triển khai, công tác kiểm kê trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Trong giai đoạn chuẩn bị công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở TN&MT đã chủ động thực hiện theo Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập, đến nay tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh (9/9 huyện) đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn cấp huyện. Sở TN&MT đã tiếp nhận, kiểm tra trước khi tổng hợp cấp tỉnh và đã gửi ý kiến kiểm tra để cấp huyện tổ chức thực hiện hoàn chỉnh sản phẩm; các số liệu, dữ liệu đã cập nhật đầy đủ trên lên hệ thống phần mềm TK-Online theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1648 về việc tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên hệ thống phần mềm TK-Online.

UBND tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở gấp rút hoàn thành kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh, thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua Báo cáo kể kịp thời gửi về Bộ TN&MT tổng hợp, đảm bảo kịp thời gian (dự kiến trong tháng 10/2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *