(MK - ASEAN) - Trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, huyện Giồng Trôm chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và xây dựng con người phát triển toàn diện theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trung triển khai Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Giồng Trôm đã cụ thể hóa thành 6 chương trình và 1 kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Theo đó, 6 chương trình gồm: Chương trình (CT) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng huyện đạt chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); CT Phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; CT Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; CT Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giồng Trôm phát triển toàn diện, góp phần phát triển bền vững đất nước; CT Xây dựng xã NTM huyện và CT Xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó là Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025.

Để làm tốt nhiệm vụ đề ra, Giồng Trôm đã và đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng huyện đạt các chỉ tiêu về NTM.

Cụ thể, Giồng Trôm sẽ phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương.

Tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với đó, phấn đấu xây dựng 1 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô khoảng 50 – 70ha. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển 3 chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi dừa, bưởi da xanh, heo) trên cơ sở liên kết chặt chẽ các khâu gắn với thực hiện CT Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Theo tinh thần NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Giồng Trôm chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người, huyện chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và xây dựng con người phát triển toàn diện.

Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Mục tiêu đến năm 2025, công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn NTM (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Thuận Điền, Tân Lợi Thạnh, Lương Hòa, Phước Long); 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới) và xã Châu Bình đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Các xã còn lại đạt từ 15 – 17 tiêu chí.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm – ông Nguyễn Trúc Hạnh cho biết: BCH mới vừa thể hiện được tính liên tục và kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và đảm bảo sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ lãnh đạo. Trên mỗi cương vị công tác được giao, từng cá nhân không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ cương trong Đảng, quyết tâm cao và phải có khát vọng trong lãnh đạo thực hiện NQ ĐH XII Đảng bộ huyện.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ các CT, kế hoạch của Huyện ủy Giồng Trôm, các ngành đề ra đầu việc cụ thể, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân phụ trách, định ra thời gian thực hiện hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *