(MK - ASEAN) - Giai đoạn 2016 – 2020, các phong trào Thi đua yêu nước (TĐYN) tại Bến Tre đã được phát động sôi nổi ở tất cả các địa phương, đơn vị, cơ quan…

Trong 5 năm qua (2016 – 2020), các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành tại Bến Tre luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và xem đây là động lực phát triển. Phong trào TĐYN tại quê hương Đồng Khởi luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của tỉnh đề ra. Chủ yếu tập trung các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, kể cả những khâu yếu kém, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Cao Văn Trọng trao Cờ thi đua cho các tập thể tiêu biểu

Những PTTĐ này đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đã thực sự tạo ra động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo – giảm nghèo bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau Đại hội TĐYN tỉnh Bến Tre lần thứ IX và Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ IX đến nay, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thông qua các văn bản chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT và các văn bản của Trung ương về công tác TĐ, KT để nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào TĐYN nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, địa phương…

Đồng thời, các cấp ủy Đảng tại Bến Tre luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong đổi mới nội dung, phương thức tổ chức PTTĐ. Nguyên tắc khi xem xét KT cho các tập thể và cá nhân thì phải dựa trên kết quả PTTĐ của đơn vị, tỉnh và Trung ương phát động, từ đó đã làm cho phong trào TĐYN ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực.

Bước vào thời điểm “nước rút” của giai đoạn 2016 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre quyết tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng Khởi anh dũng, kiên cường, không ngừng hội nhập sâu rộng, tạo đà phát triển bền vững…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *