(MK - ASEAN) - Xã Phú Nhuận đã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, hiện cơ bản Phú Nhuận đạt 9/15 TC theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020 và đủ điều kiện để làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện trong năm 2020.

Phú Nhuận là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Bến Tre và là xã đầu tiên của TP. Bến Tre được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được xã Phú Nhuận quan tâm thực hiện

Bà Đặng Thị Bừng – Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết: Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, cả hệ thống chính trị của xã xác định không được tự mãn với kết quả đã đạt được, phải thường xuyên củng cố, nâng chất các tiêu chí (TC) ngày càng hoàn thiện và nâng cao. Hàng năm, xã đều cụ thể hóa các chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội của thành phố thành nghị quyết, kế hoạch của địa phương gắn với nhiệm vụ nâng chất 19 TC xã NTM.

Đến nay, diện mạo nông thôn của xã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,9 triệu đồng năm 2014 đến cuối năm 2019 đạt 46 triệu đồng/năm. Các sản phẩm có thế mạnh của xã như dừa, bưởi da xanh tiếp tục phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao. Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng thành công xã NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa và NTM Phú Nhuận đã tập trung nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc thực hiện nâng chất các TC xã NTM và thực hiện 15 TC xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, đa số nhân dân đã nhận thức đúng về chủ trương xây dựng xã NTM nâng cao, từ đó có sự tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Bến Tre, xã Phú Nhuận đã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh cùng các sở ngành có liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các TC. Qua đó, đoàn kiểm tra đã cơ bản thống nhất xã Phú Nhuận đạt 9/15 TC theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 – 2020 và đủ điều kiện để làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện trong năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *