(MK - ASEAN) - Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (NN) sang đất ở mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tiền, lên đến đến 1 tỉ đồng.

Không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: B.Trung

Điều 9, 10 và 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định tại cụ thể như sau:

I-Mức phạt đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất ở:

Diện tích chuyển mục đích trái phép Mức phạt tiền
Khu vực nông thôn Khu vực thành thị
Dưới 0,02 ha   03 triệu đồng đến 05 triệu đồng         06 triệu đồng đến 10 triệu đồng

 

Từ 0,02ha đến dưới 0,05 ha   05 triệu đồng đến 08 triệu đồng        10 triệu đồng đến 16 triệu đồng
Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha 08 triệu dồng đến 15 triệu đồng  16 triệu đồng đến 30 triệu đồng

 

Từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng  30 triệu đồng đến 60 triệu đồng.
Từ 0,5 ha đến dưới 01ha 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng

 

Từ 01 ha đến dưới 03ha 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng
Từ 03 ha trở lên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng

 

     

 

II- Mức phạt đối với trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất ở:

  Diện tích chuyển mục đích trái phép                      Mức Phạt tiền
                Dưới 0,02 ha  03 triệu đồng đến 05 triệu đồng

 

Dưới 0,02 ha đến dưới 0,05 ha 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng

 

Từ 0.05 ha đến dưới 0,1 ha 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng

 

Từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha 15 triệu dồng đến 30 triệu đồng

 

Từ 0,5 ha đến dưới 01 ha  30 triệu đồng đến 50 triệu đồng

 

Từ 0,1 ha đến dưới 05 ha 50 triệu đồng 100 triệu đồng

 

Từ 05 ha trở lên 100 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

 

 

III- Mức phạt đối với trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất ở:

Diện tích chuyển mục đích trái phép

 

Mức phạt tiền
Khu vực nông thôn Khu vực thành thị
Dưới 0,01 ha 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng 06 triệu đồng đến 10 triệu đồng
Từ 0,01 ha đến dưới 0,02 ha 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
Từ 0,02 ha đến dưới 0,05ha 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
Từ 0,05 ha đến dưới 0,1ha 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu dồng đến 60 triệu đồng
Từ 0,1 ha đến dưới dưới 0,5 ha 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 60 triệu dồng đến 100 triệu đồng.
Từ 0,5 ha đến dưới 01 ha 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng 100 triệu đồng đến 160 triệu đồng
Từ 01 ha đến dưới 03ha 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng 160 triệu đồng đến 240 triệu đồng
Từ 03 ha trở lên 120 triệu đồng đến 250 triệu đồng 240 triệu đồng đến 500 triệu đồng

 

Đồng thời – Người sử dụng đất còn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. Như vậy, nếu tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng đất NN sang đất ở mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tiền đến 1 tỉ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *