(MK - ASEAN) - Tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp tại từng địa bàn.

Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, yêu cầu tại Nghị quyết 128 của Chính phủ, hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định  cấp độ dịch tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn.

Triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh; người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú, lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế trên địa bàn tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Bộ Y tế.

Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh các tiêu chí phân loại và cấp độ dịch linh hoạt với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và thực tiễn triển khai của tỉnh để có các biện pháp hành chính áp dụng tương ứng, phù hợp đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân, người dân bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; vận tải hành khách công cộng; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh; giáo dục, đào tạo trực tiếp; văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người; hoạt động cơ quan, công sở; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự,… và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Trong trường hợp cần thiết nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Đồng thời, báo cáo tiêu chí phân loại, điều chỉnh cấp độ dịch của tỉnh và kết quả triển khai khi có yêu cầu về Bộ Y tế theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp quản lý hành chính được giao, căn cứ nội dung, yêu cầu đối với từng ngành, lĩnh vực nêu tại Nghị quyết 128 và hướng dẫn của từng Bộ, ngành Trung ương chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế để tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế chỉ đạo UBND cấp xã xác định, đánh giá cấp độ dịch (cấp 1 – màu xanh, cấp 2 – màu vàng, cấp 3 màu cam, cấp 4 – màu đỏ) đến tận khu phố, ấp, ngõ, hẻm; trên cơ sở đó đề ra các biện pháp hành chính tương ứng đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình. Đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

Chủ động phối hợp với chính quyền cấp xã giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương; vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,… phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *