(MK - ASEAN) - Theo chủ trương đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ giao cho Công ty 586 từ năm 2007, dự án Khu dân cư Lô số 21 Khu đô thị Nam Cần Thơ có tổng diện tích khoảng 185,82ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được thành phố Cần Thơ phê duyệt năm 2004.

Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ đã gửi Công văn số 2620/UBND-XDĐT đến Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Cái Răng, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 (Công ty 586) về việc thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586.

Theo quyết định phê duyệt, tiến độ thực hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 60ha, hơn 30% tổng diện tích dự án. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, Công ty 586 bồi hoàn, giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.

Theo Công văn số 2620/UBND-XDĐT, UBND thành phố Cần Thơ thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ đối với Công ty 586 tại Công văn số 5530/UBND-QH ngày 15/11/2007 về việc đầu tư xây dựng Khu dân cư tại Lô số 21 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng và Công văn số 2228/UBND-XDĐT ngày 9/7/2018 về việc giảm quy mô thực hiện dự án…

Công văn của UBND thành phố Cần Thơ về việc thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư Lô số 21

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vởi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án mời gọi đầu tư dự án tại Lô số 21 phù hợp với nội dung Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Cái Răng rà soát các văn bản liên quan đến dự án, giải quyết theo thẩm quyền…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *