TBMK – Trong 9 tháng năm 2018, tỉnh Cao Bằng đã thu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh được 104,3 tỷ đồng, bằng 73% dự toán được giao.


Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 312,9 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 251,8 triệu USD, tăng 19%; kim ngạch nhập khẩu 61 triệu USD, tăng 45%. Trong đó, Cửa khẩu Tà Lùng thu 69,5 tỷ đồng; Trà Lĩnh 19,9 tỷ đồng; Sóc Giang 3,1 tỷ đồng, Bí Hà 11,7 tỷ đồng.. Tổng kim ngạch hàng tạm nhập tái xuất 1 tỷ 089 triệu USD, chủ yếu ở Cửa khẩu Lý Vạn 485,5 triệu USD, Pò Peo 253,4 triệu USD, Lối mở Nà Lạn 197,9 triệu USD…

Thu phí phương tiện ra vào cửa khẩu 188,8 tỷ đồng, vượt 5% dự toán năm. Trong đó, Cửa khẩu Tà Lùng thu 72,5 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch; Lý Vạn 41,4 tỷ đồng, vượt 267% kế hoạch; Pò Peo 32,4 tỷ đồng, vượt 124% kế hoạch; Sóc Giang 8,9 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch; Lối mở Nà Lạn 25,8 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch; Trà Lĩnh 7,6 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch.

Thùy Chi