(MK - ASEAN) - Chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” cho năm công tác 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo các chuyên gia, năm 2021, thách thức từ dịch COVID -19 còn rất lớn, hơn lúc nào hết, EVN đã tận dụng thời điểm này để tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành điện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư cho hiệu quả hơn…

Hiện nay, chuyển đổi số ở EVN đang được thực hiện ở giai đoạn 2: Tích hợp các hệ thống thông tin nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong giai đoạn này mặc dù thông tin đã thông suốt giữa các phòng ban, hiệu quả hoạt động đã cải thiện nhưng chưa tạo được đột phá về mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh.

TBA hiện đại tại Quế Võ , Bắc Ninh

Với việc thống nhất trong toàn EVN một nền tảng hạ tầng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và giải quyết vấn đề thống nhất quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung; chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh khai thác, phân tích để nâng cao giá trị của dữ liệu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của EVN cũng như phù hợp với xu thế chung đã giúp cho EVN trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, số hóa hoạt động của DN, tạo ra những thay đổi bước ngoặt, mang lại giá trị mới và lợi nhuận hiệu quả nhất cho EVN. Từ đó, tạo nền tảng, động lực để EVN vượt qua sóng gió trong mùa dịch, tiếp tục nắm bắt các cơ hội để đột phá trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn 3, EVN sẽ tận dụng sức mạnh của dữ liệu và các công nghệ số mới để số hóa và khai thác toàn diện các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, tăng độ tin cậy, an toàn trong sản xuất và vận hành hệ thống điện; cung cấp dịch vụ thuận tiện, minh bạch cho khách hàng trên nền tảng số; đồng thời vừa góp phần vừa tạo động lực cho sự phát triển kinh kế, xã hội của quốc gia…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *