Diễn đàn đầu tư

Tuyên truyền,phổ biến chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển đời sống xã hội, nhất là về hạ tầng xây dựng đô thị và nông thôn. Giới thiệu tiềm năng các địa phương trong cả nước và các danh mục đầu tư của các tính, Tp trong và ngoài nước, nhất là khu vực ASEAN, vùng MêKông để góp phần tăng cường thúc đẩy phát triển hợp tác đầu tư giữa các đơn vị-địa phương, các doanh nghiệp trong nước với nhau

- Advertisement s -

Tin Mới Nhất

Tin Đọc Nhiều