(MK - ASEAN) – UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của tại Điều 66, Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

“Cung cấp hồ sơ thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ thông tin do mình cung cấp” – Văn bản của UBND TP.Đà Nẵng đặc biệt lưu ý.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo điêu kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản, khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bắt động sản năm 2014. Sàn giao dịch hoạt động theo quy định tại Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD…

Hàng tháng, lập báo cáo về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 cùa Bộ Xây dựng) về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, sàn giao dịch, doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới cung cấp các thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan đến bất động sản, chỉ thực hiện giao dịch khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại: Điều 9 (đối với bất động sản có sẵn), Điều 55 (đối với bất động sản hình thành trong tương lai) Luật Kinh doanh bất động sản; khoản 2, khoản 3 Điều 63 Luật Nhà ở (Đối với nhà ở xã hội).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *