(MK - ASEAN) - Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Vững mạnh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ khối khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối gồm 7 đồng chí.

Bà Đặng Thị Ngọc Mai được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối. Ông Nguyễn Văn Chóng và ông Võ Văn Ân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ khối, ông Lại Minh Đạo giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối. Đồng thời, Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 33 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khối khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, Đảng bộ khối được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Hàng năm, có 100% đảng viên và trên 95% quần chúng được nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức thích hợp; có 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự có hiệu quả; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 5 mô hình tiêu biểu;…

Đại hội cũng xác định 2 chương trình đột phá: “Cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ khối” và “Củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *