(MK - ASEAN) - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và với 317 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Khát vọng- Phát triển”, chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh; đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu đến trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ qua đã có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, phát huy được tiềm năng, lợi thế và đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Điểm nổi bật, Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã; quan tâm phát triển nông nghiệp, hướng vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt việc nghiên cứu và sản xuất tôm theo chuỗi giá trị đạt bước tiến quan trọng, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và với 317 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2020 tăng từ 2-2,5 lần so với năm 2020.

Phương châm Đại hội là “Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Khát vọng- Phát triển”.

Để đạt được mục tiêu này, Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện có hiểu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế- xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; xây dựng mô hình  nông nghiệp điển hình dựa trên các lợi thế, đặc thù của tỉnh. Tập trung triển khai quyết liệt các dự án động lực, nhất là dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng mô hình công nghiệp sạch, điển hình dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch để thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Bạc Liêu đề ra trong nhiệm kỳ là: Hàng năm đạt từ 93% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp ít nhất 7.000 đảng viên mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 10-11%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000- 65.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm đạt 15-17%/năm trở lên. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 2.500 doanh nghiệp. Sản lượng thủ sản 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 300.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 1.512 triệu USD. Phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 110- 120 triệu đồng…

Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu, cũng trong sáng 15/10, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của lũ lụt nặng nề.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao, đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực. Trong 13 chỉ tiêu vượt, có 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực ĐBSCL. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 58,4 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,23% vượt Nghị quyết đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *