(MK-ASEAN) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ ngày 25 – 27/10 với sự tham dự của 350 đại biểu đến từ 15 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”…    

Ngày 24/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 25 – 27/10 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương). Dự Đại hội có 350 đại biểu đến từ 15 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó, 53 đại biểu đương nhiên, 297 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Phương châm Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 28/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản hoàn tất.

Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XVII từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Hải Dương.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến trình ra Đại hội xem xét là 52 đồng chí, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Căn cứ điểm 1, điều 16 Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định số dư và danh sách bầu cử “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử phải nhiều hơn số lượng cần bầu, số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy có số dư từ 10-15%”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI chuẩn bị số lượng nhân sự là 59 đồng chí, số lượng cần bầu là 52 đồng chí, số dư là 07 đồng chí (chiếm 13,5%). Trong đó, tái cử là 39 đồng chí, chiếm 66,1%, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 đồng chí, chiếm 39,1%. Cán bộ nữ là 11 đồng chí, chiếm 18% và cán bộ trẻ là 06 đồng chí chiếm 10,2%.

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất 16 đồng chí. Số lượng nhân sự giới thiệu bầu là 18 đồng chí, số lượng cần bầu là 16 đồng chí, số dư là 02 đồng chí, chiếm 12,5%. Trong đó tái cử là 11 đồng chí, chiếm 61,1 %, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 07 đồng chí, chiếm 38,9%. Cán bộ nữ có 02 đồng chí.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo phân bổ là 22 đại biểu và 01 đại biểu đương nhiên. Số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã chuẩn bị số lượng nhân sự là 24 đồng chí (gồm 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết). Hồ sơ nhân sự dự kiến ứng cử, đề cử được chuẩn bị đầy đủ; các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên trước Đại hội được tập trung giải quyết kịp thời.

Những nội dung công việc liên quan đến công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hạng mục, công trình, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; các tài liệu tuyên truyền, ma-két trang trí đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng tổ chức Đại hội.

Các công việc như: Tiếp thu ý kiến của Nhân dân để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện; các bài phát biểu của lãnh đạo, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội; Tham luận; Họp báo trước Đại hội; Họp báo thông báo nhanh kết quả Đại hội; in ấn, phát hành các tài liệu của Đại hội; xây dựng kế hoạch phục vụ Đại hội… đã và đang được tiếp tục triển khai thực hiện.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền về Đại hội, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương cũng đã khai trương trang tin điện tử Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (http://daihoi17.haiduong.org.vn), trong đó, cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống về Đại hội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *