TBMK – Kết thúc giai đoạn 1 (2016-2018) của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã có hơn 2.000 hộ dân tại 29 thôn, buôn được cấp điện. 


 

Thời báo mêkong
Công nhân Điện lực Ea Súp thi công sửa chữa lưới điện tại xã Ea Rốk.

Về khối lượng, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành bàn giao cho ngành Điện tiếp nhận, quản lý 35 trạm biến áp, 43,9 km đường dây trung áp và hơn 72 km đường dây hạ áp. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ nay đến năm 2020 với mục tiêu cấp điện cho gần 20.000 hộ tại 57 thôn, buôn của 31 xã thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư xây dựng 282 km đường dây trung áp; 437 km đường dây hạ áp; 256 trạm biến tại 250 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh.

Ngô Tuấn