(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương cho xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hoàn chỉnh đề án, tham mưu, thực hiện các thủ tục, nội dung liên quan về thành lập, đầu tư xây dựng và đưa Trung tâm vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đề án xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 – 2025 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND TP.Buôn Ma Thuột tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 82 (Kết luận số 927-KL/ TU ngày 19/5/2020), hoàn chỉnh đề án và thực hiện các thủ tục, nội dung theo quy trình quy định để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Giao các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp; Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện; đồng thời, chủ động tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền về tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động, vốn đầu tư, nội dung đề án…

Kết luận số 67 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm vùng, tam giác phát triển Lào – Việt Nam – Campuchia; tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phần mềm, năng lượng sạch; phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên…

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, TP.Buôn Ma Thuột đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13,37%, giai đoạn 2016-2018 đạt 13,98%. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 14,53%, dịch vụ tăng 14,76%, nông-lâm nghiệp tăng 1,63%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến cuối năm 2018 tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 42,92%; dịch vụ chiếm 52,95%, nông, lâm và thủy sản chiếm 4,13%. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,43%.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, để thúc đẩy Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk tập trung phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, cây công nghiệp, du lịch, năng lượng điện gió, điện năng lượng mặt trời mà Buôn Ma Thuột s n có. Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với vùng duyên hải, đặc biệt là cảng biển của Nha Trang (Khánh Hòa); khai thông những khó khăn về thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng đô thị thông minh; tập trung xây dựng nguồn nhân lực cho Buôn Ma Thuột để đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *