(MK - ASEAN) - Đất hành lang công trình công cộng được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất.

*Đất thuộc hành lang công trình công cộng là gì?

Khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2013, đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn gồm: Đất xây dựng các hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, dẫn xăng dầu, hệ thống dẫn điện, thông tin liên lạc, dẫn khí…

*Đất thuộc hành lang công trình công cộng có thể được cấp sổ đỏ?

Điểm c Khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp sổ đỏ đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp sổ đỏ chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.

Như vậy, đất trong hành lang an toàn công trình công cộng vẫn được cấp sổ đỏ nếu sử dụng đất đó trước thời điểm công bố hành lang an toàn công trình công cộng và có đủ điều kiện được cấp.

Đất hành lang công trình công cộng được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Ảnh: LĐO

         *Đất thuộc hành lang công trình công cộng được xây dựng không?

+Đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ:

Khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và quy định về chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng cũng như khoảng lùi quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, cụ thể:

Đất thuộc hành lang an toàn giao thông nhưng không vi phạm chỉ giới xây dựng thì được phép xây dựng.

Đất thuộc hành lang an toàn giao thông nhưng vi phạm chỉ giới xây dựng (nằm ngoài chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ hoặc thuộc khoảng lùi) thì không được phép xây dựng.

+Đất thuộc đường điện cao thế:

Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP và điểm b Khoản 9 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để nhà ở, công trình có người sinh sống, làm việc được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kv nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Mái lợp, tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.

– Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng các bộ phận của đường dây.

 

 

 

Theo Báo Lao Động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *