Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Sơn La đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng nguồn vốn cũng như các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Đặc biệt là kiên quyết ...

TBMK – Năm 2018, tổng các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 3.930 tỷ đồng, gồm kế hoạch vốn chuyển nguồn năm sang 2018 là 130,4 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2018 trên 3.800 tỷ đồng. Việc phân bổ các nguồn vốn đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu Thủ tướng Chính phủ giao. Kế hoạch vốn năm 2018 tập trung ưu tiên các dự án trọng điểm của tỉnh, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đường giao thông đến trung tâm các xã, dự án điện nông thôn, hỗ trợ xây dựng trụ sở xã, trạm y tế xã, hỗ trợ các xã biên giới…


Trong từng nguồn vốn, tập trung ưu tiên xử lý nợ xây dựng cơ bản, hoàn trả các khoản ứng trước, đối ứng các dự án ODA, các dự án sử dụng vốn các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, bố trí cho các dự án chuyển tiếp để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo quy định và bố trí một phần vốn cho khởi công mới các dự án.

Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch vốn đầu tư công được quan tâm thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với kế hoạch vốn năm 2018, vốn ngân sách cấp tỉnh kế hoạch 2.008 tỷ đồng, giải ngân thanh toán 603 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch vốn giao và bằng 31,3% kế hoạch đã phân bổ chi tiết. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân đạt kết quả khá, như: Nguồn vốn bổ sung cân đối đạt 43,4%; vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển đạt 77,2%; nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế – xã hội các vùng đạt 76,9%; chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống thiên tai, ổn định đời sống dân cư đạt 53,3%; chương trình cấp điện nông thôn đạt 63,2%; ngân sách Trung ương hỗ trợ đối ứng ODA đạt 51,1%… Một số chủ đầu tư tích cực đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao, như: Ban Quản lý các khu công nghiệp; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, đầu tư xây dựng các công trình giao thông; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện Mai Sơn, Mường La, Vân Hồ, Yên Châu…

Thi công công trình kè suối Nặm La – Thành phố Sơn La

Tuy nhiên, vốn chưa phân bổ chi tiết còn 533,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn hơn 179 tỷ đồng (chờ phân bổ cho các dự án khởi công mới khi đủ thủ tục đầu tư); nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 236,2 tỷ đồng (phân bổ sau khi có nguồn thu); vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 114,4 tỷ đồng (đang rà soát lại theo hướng dẫn của Sở Xây dựng). Vốn giải ngân thanh toán chậm chủ yếu thuộc các nguồn ngân sách huyện quản lý, tổng kế hoạch 1.729,4 tỷ đồng, mới giải ngân thanh toán 181,4 tỷ đồng, bằng 10,1% kế hoạch vốn giao và bằng 13,6% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Trong đó, chỉ có 2 nguồn vốn đảm bảo tiến độ (vốn bổ sung cân đối bằng 39,6% kế hoạch; vốn ngân sách tỉnh ủy quyền cho ngân sách cấp huyện bằng 41,6% kế hoạch) còn lại đều đạt rất thấp dưới 8,5% kế hoạch vốn. Đối với nguồn vốn đã thực hiện chuyển nguồn năm sang 2018, đã thực hiện giải ngân thanh toán hơn 30 tỷ đồng, bằng 23,1% kế hoạch vốn.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Sơn La đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng nguồn vốn cũng như các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Đặc biệt là kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân thanh toán vốn. Yêu cầu đặt ra đối với tiến độ đầu tư công trong những tháng còn lại là phải tập trung cao, quyết liệt; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các nhà thầu để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ly Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *