(MK - ASEAN) - Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và đại diện một số Bộ, ngành, UBND, Sở Công Thương của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại sứ, Trưởng Đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính quốc tế; tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Phương Thảo)

Điện khí hóa nông thôn là một trong những thành tựu quan trọng, nổi bật của Việt Nam từ ngày đất nước thống nhất với tỷ lệ các hộ gia đình có điện tăng từ 2,5% vào năm 1975 lên tới 96% vào năm 2009 và 99,53% vào năm 2019 (bao gồm cả thành thị và nông thôn). Việt Nam đã thành công trong việc cung cấp điện cho hơn 17 triệu hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện tính đến 31/12/2019 đạt 99,26%; chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 phê duyệt Chương trình cấp Quốc cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020, sau đó là Quyết định số 1740/QĐ – TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu cung cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 có thể xem là chặng đường cuối cùng cho Chương trình điện khí hóa nông thôn của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết: Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo của Việt Nam không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo mà còn đóng góp vào phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Chúng ta có thể thấy rất rõ hiệu quả của việc đưa điện về vông thôn qua sự thay đổi sâu sắc của cuộc sống hằng ngày đối với người dân, đặc biệt là người nông dân. Từ việc giúp người dân thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi quy mô tập quán canh tác, chăn nuôi, tăng năng suất trồng trọt, và chế biến nông lâm sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Điện cũng giúp cho các làng nghề truyền thống sử dụng công cụ máy móc thay thế sức người, phát huy sản phẩm cổ truyền  và mở rộng ngành nghề mới. Các phương tiện nghe nhìn được sử dụng ngày càng phổ biến trong mỗi gia đình người dân, đồng thời cải thiện đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, đem lại những lợi ích cơ bản và lâu dài cho các địa phương, làm cơ sở để xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phương Thảo)

Cho đến nay, thực hiện mục tiêu theo Quyết định số 1740/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đặt ra về thực hiện cấp điện cho nông thôn, miền núi và hải đảo sẽ cấp từ lưới điện quốc gia cho 17 xã chưa có điện, cấp điện cho khoảng 1.055.000 hộ dân trên địa bàn 9.890 thôn, bản với tổng mức kinh phí đầu tư là 30.116 tỷ đồng. Phát triển cấp điện lưới cung cấp cho các trạm bơm có quy mô vừa và nhỏ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cấp điện từ nguồn điện năng lượng tái tạo ngoài lưới điện quốc gia khoảng 21.000 hộ; tăng cường cấp điện cho các huyện đảo hoàn thành đảm bảo cấp điện cho 02 huyện đảo và 3 xã đảo, cấp bằng năng lượng tái tạo độc lập cho người dân khu vực biên giới khó khăn của tỉnh Cao Bằng…

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương cân đối cho chương trình  4.743 tỷ đồng mới chỉ đạt 18,5% nhu cầu vốn, vốn còn thiếu khoảng 20.856 tỷ đồng (81,5%). Trong khi đó chưa huy động được nguồn lực xã hội vào chương trình. Do đó chỉ tiêu số hộ dân được cấp điện đạt thấp 19%, tương đương 204.737 hộ dân nông thôn; số xã được cấp điện hoàn thành 100%; cấp điện trạm bơm: 89/2.727 trạm đạt 3,26%; cấp điện cho 5 các đảo: Bạch Long Vỹ; đảo Nhơn Châu; đảo Trần; đảo Lý Sơn; Cái Chiên có điện.

Theo báo cáo của Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương, trong giai đoạn 2021-2025,  Chương trình sẽ triển khai cấp điện cho  khoảng 871.263 hộ dân của 6.811 thôn bản trên địa bàn 2.197 xã nông thôn, miền núi, hải đảo có nhu cầu được cấp điện. Tổng nguồn kinh phí cần tiếp tục huy động nguồn lực khoảng 21.143 tỷ đồng để thực hiện cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua và phân tích những hạn chế và tồn tại  qua đó xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội; sự phối hợp của các Bộ, ngành địa phương cùng với sự nỗ lực của EVN; sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Chương trình cung cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo sẽ thành công tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *