(MK - ASEAN) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh những năm qua đã được tập trung đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnhĐồng Nai đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đãthiết thựcquan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Theo đó, không chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban TVTU đã có Quy định 08-QĐ/TU ngày 11-10-2017 về Thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Thực hiện quy định này, đội ngũ đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới và ngược lại. Làm việc có nguyên tắc, tính khoa học, phát huy sự sáng tạo của cá nhân cũng như huy động được trí tuệ tập thể, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai – ông Nguyễn Phú Cường tặng Cờ thi đua cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của Đảng.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên để kiên định mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động của Đảng và quan điểm lập trường giai cấp công nhân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nhân dân ở những vùng đang triển khai thực hiện các dự án lớn để làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cùng với xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và các cấp ủy đã quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các đơn vị trực thuộc sở, ngành và các cơ quan, đơn vị cấp huyện đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm được nhiều đầu mối và chức danh lãnh đạo, từng bước tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được đổi mới, chú trọng đến chất lượng, đánh giá đúng thực chất. Qua đánh giá, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm trên 75%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém dưới 1%; sau đánh giá, các cấp ủy đã kịp thời củng cố những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém bằng các giải pháp thích hợp, không để yếu kém kéo dài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *