(MK - ASEAN) - Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các Văn bản triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về đất đai đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc quản lý, sử dụng đất đai. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền đã giúp người dân ý thức được việc chấp hành theo các quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời phát huy được quyền làm chủ của người dân.

Đồng Nai đã phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất theo hình thức sử dụng như: giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất… đã tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ, giúp cơ quan Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát. Số lượng các giao dịch chính thức đã tăng lên rõ rệt. Mặt khác, việc cải cách thủ tục hành chính cũng làm tăng lên các giao dịch chính thức.

Để đảm bảo cho người sử dụng đất thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung thực hiện tốt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… làm tăng thêm các giao dịch về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác thu hồi đất cũng đã được tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định; quyền lợi của người sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được bảo đảm, theo quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013.

Đặc biệt, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Bộ thủ tục hành chính của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng ban hành Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai để kịp thời áp dụng giải quyết công việc. Qua đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, thúc đẩy các giao dịch về đất đai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) lần đầu và đã tổng kết công tác cấp Giấy chứng nhận vào năm 2014. Sau khi tổng kết, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Đến nay, các địa phương của tỉnh đã cấp thêm được 128.404 thửa đất, nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt 99,17% diện tích đủ điều kiện cấp Giấy.

Về quy hoạch sử dụng đất, đến thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã kịp thời điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 9/8/2017. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 11 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh còn phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, toàn tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 27.008 trường hợp với diện tích hơn 6.922 ha. Trong đó, cấp tỉnh đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 708 trường hợp với tổng diện tích hơn 5.967 ha. Tính đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công 57 khu đất/328,976 ha với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 10,3 nghìn tỷ đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *