(MK-ASEAN) – Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm dân cư yếu thế trong năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn kết dư BHYT và các nguồn hợp pháp khác theo quy định, để hỗ trợ tổng cộng 5 nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn tham gia BHYT trong năm 2021.

Hỗ trợ  thêm 30% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế; học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã thuộc khu vực 1; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *