(TBMK) – Năm nay 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, trong đó có mục tiêu xuyên suốt là phát triển Hà Giang trở thành tỉnh khá trên vùng núi phía Bắc.


Nửa nhiệm kỳ Đại hội đã qua, Hà Giang đạt được những kết quả toàn diện trong các lĩnh vực của đời sống, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh – quốc phòng ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững…

Những con số minh chứng rất ấn tượng trong hơn 2 năm qua như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 7,5%; 19/48 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, 21 chỉ tiêu đạt từ 80 đến dưới 100%, 4 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 80%, chỉ còn 4 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 32 bậc, từ vị trí 57/63 tỉnh, thành phố năm 2015 lên vị trí 25/63 năm 2017; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2017 đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố.

thời báo mêkong
Người dân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giàng

Tổng sản lượng lương thực đạt gần 40 vạn tấn; giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt trên 4.280 tỷ đồng, tăng trên 300 tỷ so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2017 đạt trên 3,5 tỷ USD. Giải quyết việc làm cho trên 44.400 lao động. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 13,5 triệu đồng/năm, tăng 28,45% so với năm 2014. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo từ 43,65% năm 2015 giảm xuống còn 34,18% năm 2017 và đến nay toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo chuyển mạnh từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” đối với việc thu hút đầu tư; thực hiện quyết liệt việc giao nhiệm vụ theo cơ chế “mỗi việc một cơ quan chủ trì, một người phụ trách, một thời gian hoàn thành và một kết quả nhất định”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện công vụ.

Bên cạnh đó, Hà Giang tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thành lập các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện và cắt giảm gần 600 thủ tục, giảm thời gian giải quyết thủ tục khoảng 30%, góp phần thu hút các nhà đầu tư. Động thái này đã thúc đẩy 35 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh cam kết và được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 với tổng số vốn đăng ký trên 16 nghìn tỷ đồng.

Trong 10 tháng của năm 2018, có 29 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn trên 1.500 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng xây dựng Bộ tiêu chí tỉnh Hà Giang đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có sự phân công các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, nội dung, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

Điểm nhấn quan trọng là việc tỉnh ban hành Nghị quyết về Tái cơ cấu kinh tế đến năm 2030 (Nghị quyết 17) với những phân tích rõ thực trạng nền kinh tế, sự cần thiết thực hiện cuộc cách mạng tái cơ cấu kinh tế. Đồng thời, định hình cơ bản chính xác các “nút thắt” trong phát triển kinh tế cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn.

Trần Lý