(MK - ASEAN) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020

Kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020

Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam đã có 14/16 xã hoàn thành quy hoạch và đề án xây dựng NTM, được UBND huyện Kim Bảng phê duyệt từ năm 2012. Trong đó, xã Thanh Sơn là xã được chọn làm điểm xây dựng xã NTM mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Đầu năm 2020 xã Thi Sơn đăng ký là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Trong năm 2020, huyện Kim Bảng đã chỉ đạo các xã trong huyện để thường xuyên tu bổ, nâng cấp các tuyến đường nội đồng phục tốt công tác sản xuất, đang tiếp tục củng cố, nâng cấp, xây mới trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế xã, công tác phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, môi trường sinh thái được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, mảng giáo dục cũng được các lãnh đạo huyện quan tâm và có kết quả tốt như tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, giáo dục thường xuyên, học nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong nông thôn được nâng cao.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo ban, ngành của huyện Kim Bảng, vấn đề nước thải, rác thải trong khu dân cư, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thu gom và xử lý theo quy định, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Định hướng thực hiện Chương trình xây dựng NTM cuối năm 2020 và những năm tiếp theo

Với mục tiêu đề ra của huyện Kim Bảng là đến năm 2025 có ít nhất 05 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt tiêu chí là đô thị loại 4 và thị xã Kim Bảng, có cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, văn hóa – y tế – giáo dục, môi trường, an ninh trật tự – xã hội, hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cũng được đẩy mạnh. Lãnh đạo huyện, xã cũng đã có chủ trương quán triệt sâu rộng về chính sách xây dựng NTM cho cả hệ thống chính trị và mọi người dân nắm vững để chủ động và tự giác tham gia xây dựng NTM.

Chia sẻ về kỳ vọng trong cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Huyện Kim Bảng ông Phạm Hoàng Tùng cho biết: “Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM, huyện Kim Bảng cũng đã củng cố kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình các cấp theo hướng chuyên trách, nhất là hệ thống quản lý cấp xã và huyện để đủ sức quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. Đồng thời, tiếp tục rà soát, ban hành và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách liên quan đến xây dựng NTM, nhất là các chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện xây dựng NTM”.

Trong thời gian tới, huyện Kim Bảng tiếp tục tổ chức phát động thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm tới tuyến cơ sở, những đối tượng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng NTM…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *