(MK - ASEAN) - UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và công khai số liệu phê duyệt quyết toán trong năm 2020 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND Thành phố Hà Nội giao và phân cấp quản lý.

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1367/UBND-KT về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020.

Hiện tại, toàn Thành phố Hà Nội còn 165 dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm hồ sơ quyết toán tính hết ngày 31/12/2020.

Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 40 dự án (25 dự án chậm dưới 24 tháng và 15 dự án chậm trên 24 tháng) và vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý là 125 dự án (106 dự án chậm dưới 24 tháng và 19 dự án chậm trên 24 tháng).

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và công khai số liệu phê duyệt quyết toán trong năm 2020 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND Thành phố Hà Nội giao và phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm theo quy định của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *