(TBMK) - So với thời điểm kết thúc năm 2019, tổng dư nợ tín dụng trong tháng 2 tháng đầu năm đạt 2.149 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7%. 

Trong tháng 02/2020, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội duy trì mức tăng trưởng ổn định, thanh khoản của các tổ chức tín dụng được bảo đảm. Nhiều ngân hàng bắt đầu thực hiện giảm lãi suất vay, giãn nợ cho các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn, thực phẩm, đồ uống và xuất nhập khẩu chủ yếu với thị trường Trung Quốc.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 2.149 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 1,7% so với thời điểm kết thúc năm 2019.

Theo được biết, nguồn vốn huy động trong 2 tháng đầu năm đạt 3.566 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 1,8% so với thời điểm kết thúc năm 2019. Trong đó, lượng tiền gửi đạt 3.409 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,6% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,9% và tăng 1,8% (trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 1.473 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 1,7%; tiền gửi thanh toán đạt 1.936 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 1,9%); phát hành giấy tờ có giá đạt 157 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,4% trong tổng nguồn vốn huy động và bằng thời điểm kết thúc năm 2019.

Về hoạt động cho vay, tổng dư nợ tín dụng đạt 2.149 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 1,7% so với thời điểm kết thúc năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 1.928 nghìn tỷ đồng, chiếm 89,7%, tăng lần lượt là 0,9% và 1,9%; đầu tư đạt 221 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% và tăng lần lượt là 0,2% và 0,3%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *