UBND TP vừa ban hành kế hoạch triển khai giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, TP sẽ giải quyết việc làm mới cho 156.000 lao động. Chú trọng đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70,2% trở lên. Đồng thời, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%.
Để hoàn thành chỉ tiêu này, UBND TP tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 – 2020; phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch.
TP cũng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động…
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Sàn giao dịch việc làm vệ tinh; tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *