(TBMK) – Với mục tiêu tiếp tục phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp… Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương chính thức ban hành Kế hoạch về phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2020.


Theo kế hoạch, Hải Dương phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 16.000 – 17.000 doanh nghiệp. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Hải Dương đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết 35, Nghị quyết 19) và Chương trình, Kế hoạch hành động, Đề án thực hiện của UBND tỉnh Hải Dương về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt Bản ký cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường công tác thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Khuyến khích tạo điều kiện và có các chính sách hỗ trợ để các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các Cụm công nghiệp (CCN); xây dựng hoàn thiện hạ tầng các CCN; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN; quy hoạch các điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tập trung để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê mặt bằng sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, bảo đảm vừa cung cấp đủ lao động qua đào tạo với yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giới thiệu việc làm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch thông tin chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục gia nhập thị trường (thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai, kê khai thuế,…), tiếp cận với vốn tín dụng; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ”; thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện tốt vai trò kiến tạo của các cơ quan nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, kiểm tra nhiều lần, kéo dài thời gian kiểm tra đối với các doanh nghiệp.

Cũng theo kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tăng cường nắm bắt, đồng hành cùng doanh nghiệp; tháo gỡ, xử lý giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp; công khai các bước xử lý nhằm tạo lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp vào các cấp chính quyền.

PN