(TBMK) – UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo TP Hải Phòng”.


Theo đó, Đề án có các nội dung chính: thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

thời báo mêkong
Huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng

Trong đó, việc thu thập dữ liệu sẽ được phân tích, phân loại, chọn lọc theo 6 lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, tài nguyên, môi trường, kinh tế – xã hội, thiên tai. Cơ sở dữ liệu được xây dựng với các phân hệ với mô hình tổ chức quản lý tập trung thích hợp cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu – khai thác phân tán.

Minh Thọ