(TBMK) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản số 458/BVHTTDL-VHDT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Thái

Cụ thể, trong năm 2020, Bộ VHTT&DL hỗ trợ phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên; lễ hội truyền thống dân tộc La Chí, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; lễ hội truyền thống dân tộc Nùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; lễ hội truyền thống dân tộc Thái, tỉnh Yên Bái; lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước; lễ hội truyền thống dân tộc Shi La, tỉnh Lai Châu; lễ hội truyền thống dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum.

Để thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, Bộ VHTT&DL đề nghị Sở VHTT&DL, Sở VHTT các tỉnh khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội được bảo tồn phục dựng để tổng hợp trước ngày 20/2/2020.

Căn cứ vào thời gian dự kiến tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội, Sở VHTT&DL, Sở VHTT các tỉnh chủ động xây dựng chi tiết báo cáo khảo sát, báo cáo khảo tả gửi về Bộ VHTT&DL để thẩm định trước thời điểm diễn ra lễ hội ít nhất 20 ngày. Trên cơ sở thẩm định của Bộ VHTT&DL, Sở VHTT&DL, Sở VHTT các tỉnh tiếp thu, tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội.

Các tỉnh cần chú trọng chỉ đạo việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *