(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Hòa Bình đang tăng cường đôn đốc các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ các dự án thu tiền sử dụng đất, các dự án đấu giá sử dụng đất các năm 2019, 2020 theo tiến độ bảo đảm thời gian, kế hoạch.

Năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 5177/VPUBND-NNTN, ngày 16/8/2019 về việc thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2019 theo tiến độ.

Trong đó, gồm 40 khu đất, diện tích 20,73ha. Kết quả, đã thực hiện đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất 22 khu đất, diện tích10,79ha; còn lại 18 khu, diện tích 9,94ha chưa hoàn thành GPMB đang tiếp tục triển khai để thực hiện đấu giá trong năm 2020.

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-NNTN về việc thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2020 theo tiến độ, trong đó gồm 45 khu đất, diện tích 131,2ha thực hiện đấu giá và 13 dự án nhà ở, khu dân cư diện tích 348,81ha.

Ngày 27/2/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số 254/UBND-NNTN về việc thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2020 theo tiến độ. Theo đó, xác định có 77 khu đất, diện tích 183,26ha khả năng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và 10 khu dất diện tích 6,6ha thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Khu trung tâm Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) là khu vực có tiềm năng để đấu giá tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho NSNN

Hiện nay, UBND tỉnhHòa Bình đang tăng cường đôn đốc các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ các dự án thu tiền sử dụng đất, các dự án đấu giá sử dụng đất các năm 2019, 2020 theo tiến độ bảo đảm thời gian, kế hoạch.

Năm 2020 là năm tỉnh Hòa Bình phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu NSNN 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 4, số thu NSNN mới đạt khoảng 22% kế hoạch năm. Thực hiện chính sách tháo gỡ khó khăn, miễn giảm tiền nộp NSNN cho các tổ chức, cá nhân, số thu NSNN sẽ giảm. Vì vậy, nguồn tiền sử dụng đất có vai trò rất quan trọng, góp phần hoàn thành số thu NSNN năm 2020.

ÔngBùi Văn Đức – Giám đốc Sở Tài chính Hòa Bình,cho biết: Để hỗ trợ các huyện, thành phố hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ thưởng tiền vượt thu cho các huyện, thành phố. Đồng thời, tỉnh đã có cơ chế cho các địa phương vay tiền ngân sách để xây dựng quy hoạch, GPMB các khu đất dự kiến đấu giá lấy tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đăng ký vay vốn,tập trung cao độ triển khai giải phóng mặt bằng các khu đất đấu giá tiền sử dụng đất. Quy địnhthời gian cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện công tác GPMB, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác GPMB cho UBND các huyện, thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất thu hồi các quỹ đất dôi dư, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả của doanh nghiệp, quỹ đất thu hồi do các tổ chức, cá nhân lấn chiếm. Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cấp huyện; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng trình tự, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân có đất, tài sản thu hồi. Đồng thời, kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *