TBMK – Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua ước tăng 10,36% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23.780 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 75,1% kế hoạch năm.


Trong đó, ngành công nghiệp chế biến tiếp tục có mức tăng trưởng cao nhất, các lĩnh vực đều tăng từ 5,8% đến 35,1% so với cùng kỳ, do giá các nguyên liệu đầu vào ổn định, thuận lợi cho sản xuất. Ngành sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước và xử lý nước thải có mức tăng trưởng ổn định, sản lượng điện thương phẩm tăng 6,5%, điện sản xuất tăng 5,7%.

thời báo mêkong

Riêng sản lượng các sản phẩm của ngành khai thác khoáng sản tiếp tục giảm đáng kể do các đơn vị khai thác gặp khó khăn về các thủ tục khai thác.

Thùy Chi