(TBMK) - Hết tháng 6 năm 2019, huyện Kim Bôi đạt bình quân tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) của cả huyện là 13,4 tiêu chí/xã.

Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM gồm: Trung Bì, Kim Bình, Nam Thượng, Bắc Sơn, Hợp Kim, Hạ Bì; 2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 16 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 3 xã đạt từ 8 – 9 tiêu chí. 2 xã Kim Bôi và Sơn Thủy phấn đấu về đích NTM năm 2019.

Để có được kết quả trên, riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Kim Bôi đã huy động được 201.418 triệu đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách Nhà nước 101.423 triệu đồng, chiếm 69,3%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 35.318 triệu đồng, chiếm 17,5%; vốn tín dụng 16.280 triệu đồng; doanh nghiệp đóng góp 1.300 triệu đồng; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư 8.882 triệu đồng.