(TBMK) - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hòa Bình, từ đầu nhiệm kỳ năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Hòa Bình là 14,53%. Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa là 25%. Như vậy, bình quân hàng năm cần đạt được chỉ tiêu tăng thêm 2,1%.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đạt tỷ lệ đô thị hóa 25%, nhằm rà soát đánh giá chất lượng đô thị và định hướng đầu tư phát triển đô thị.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, Sở Xây dựng Hòa Bình đã phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo mục tiêu của Chính phủ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhận định việc phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh là một yêu cầu cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao mức sống của người dân.

Năm đầu nhiệm kỳ 2015, kết quả đạt được là 14,53%, năm 2016 đạt 16,95%, năm 2017 đạt 18,96%, năm 2018 đạt 20,97%. Kết quả các năm đều đạt 100% nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Tính đến tháng 6/2019, chỉ tiêu đô thị hóa tỉnh Hòa Bình đã đạt ở mức 22% và dự kiến đến hết năm 2019 ước đạt 23,01%. Như vậy, ước tính đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành 80,1% chỉ tiêu Đại hội.

Để đạt được những kết quả này, Sở Xây dựng đã phối hợp với cơ quan chủ trì là Sở Nội vụ và các huyện, thành phố xây dựng, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình. Theo đó, có 9 đô thị mở rộng địa giới hành chính và tăng thêm về quy mô dân số bao gồm: Thành phố Hòa Bình sáp nhập với huyện Kỳ Sơn sẽ tăng thêm đơn vị hành chính cấp phường; thị trấn Đà Bắc mở rộng diện tích đô thị 9,52km2 và dân số đô thị tăng thêm 2.125 người; thị trấn Bo mở rộng diện tích đô thị 12,64km2, dân số đô thị tăng thêm 11.466 người; thị trấn Vụ Bản mở rộng diện tích đô thị 11,31km2, dân số đô thị tăng thêm 4.805 người; huyện Lạc Thủy có 02 thị trấn diện tích tăng thêm khi sắp xếp 32,84km2, dân số đô thị tăng thêm 6.862 người; huyện Tân Lạc có thị trấn Mường Khến mở rộng và đổi tên thành thị trấn Mãn Đức có diện tích đô thị tăng thêm 36,01km2, dân số đô thị tăng thêm 9.827 người; huyện Yên Thủy mở rộng diện tích đô thị 29,93km2, dân số đô thị tăng thêm 6.086 người.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với huyện Lương Sơn xây dựng và trình Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận Đề án công nhận thị trấn Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV. Sau khi được công nhận quy mô về diện tích nội thị tăng thêm 26,6km2, dân số nội thị tăng thêm 11.942 người.

Như vậy, sau khi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Bộ Xây dựng quyết định, Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Hoà Bình ước đạt trên 25%, dự báo sẽ hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và ngành chức năng, tỉnh Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành tỉ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội; đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển đô thị một các hài hòa, bền vững, xây dựng diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại; tạo tiền đề và động lực thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *