(TBMK) - Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã thu hút được 217 dự án đầu tư, riêng FDI là 14 dự án.

Toàn tỉnh hiện có 568 dự án, trong đó có 528 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 69.372,7 tỷ đồng, 40 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 583,6 triệu USD. Các khu công nghiệp trên địa bàn có 90 dự án đầu tư đã được cấp phép, gồm 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 496,75 triệu USD, 67 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.140,5 tỷ đồng.

Đã có 50 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 17.869 lao động. Cũng từ năm 2016 đến nay, Hòa Bình có 1.367 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới, 240 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.500 doanh nghiệp và 355 hợp tác xã. Kinh tế cá thể có trên 34.000 hộ kinh doanh cá thể. Số doanh nghiệp, hợp tác xã nộp ngân sách chiếm khoảng 78,7% tổng số tiền nộp ngân sách, đóng góp 53% tổng sản phẩm trên địa bàn và 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải quyết việc làm cho 20% số lao động trong độ tuổi.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, thời gian cấp mã số cho doanh nghiệp thành lập mới bình quân 2,1 ngày làm việc, bổ sung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 2 ngày. Thời gian giải quyết thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư còn khoảng 30 ngày; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư chỉ bằng 3/4 so với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với xuất khẩu không quá 14 ngày, nhập khẩu không quá 13 ngày; thời gian tiếp cận điện năng dưới 33 ngày. Giảm thời gian thanh tra thuế còn bình quân 8 ngày, tương đương với 64 giờ/đơn vị, thời gian kiểm tra thuế là 4,5 ngày, tương đương 36 giờ/đơn vị, hạn chế việc kiểm tra chồng chéo… Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *