(MK - ASEAN) - Huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; 30 KDC NTM kiểu mẫu và 400 vườn mẫu.

Đến hết năm 2020, huyện Yên Thủy có 5/10 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã.

Đối với tiêu chí huyện NTM, huyện đạt 6/9 tiêu chí. Yên Thủy đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; 30 KDC NTM kiểu mẫu và 400 vườn mẫu.

Năm 2021, Yên Thủy quyết tâm huy động mọi nguồn lực để xã Lạc Lương đạt chuẩn NTM, xã Yên Trị đạt xã NTM kiểu mẫu.

Đoàn khảo sát của UBND tỉnh Hòa Bình đi thực tế khu xử lý rác thải quy mô liên xã tại xã Đa Phúc

Đến năm 2024, xã khó khăn Lạc Sỹ đạt chuẩn NTM và huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm trở lên (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ lao động qua đào tạo 61,5%…

Tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là 431.134 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Đinh Công Sứ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thủy trong xây dựng NTM.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đề nghị huyện Yên Thủy cần tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể. Xây dựng kế hoạch để đạt 3 tiêu chí huyện NTM; chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn NTM. Quan tâm xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tạo cảnh quan môi trường sống xanh – sạch – đẹp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *