(MK - ASEAN) - Sản phẩm đạt 3 sao có mức hỗ trợ 5 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 4 sao được hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm...

Nhãn Hưng Yên – Một trong những sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh

Thực hiện Chương trình OCOP tỉnh năm 2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành, địa phương trên cơ sở bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm được Trung ương ban hành, tiến hành tổ chức thực hiện triển khai đánh giá và xếp hạng sản phẩm bảo đảm đồng bộ, đúng các quy định về quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm trong Chương trình OCOP. Hỗ trợ bao bì, nhãn mác cho các chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên.

Trong đó, sản phẩm đạt 3 sao có mức hỗ trợ 5 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 4 sao được hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 5 sao được hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm. Mỗi chủ thể được hỗ trợ 1 lần sau khi UBND tỉnh Hưng Yên quyết định công nhận hạng sản phẩm. Riêng các chủ thể có nhiều sản phẩm được công nhận, được hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *