Để phấn đấu đạt được những kết quả trên, Hưng Yên tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong xây dựng NTM; quán triệt, khẳng định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài.

TBMKTheo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hưng Yên, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM toàn tỉnh trong năm 2017 đạt khoảng 5.443,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh là 2.885,5 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 264,1 tỷ đồng, ngân sách xã khoảng 473,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án 350 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp 320 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 950 tỷ đồng; các nguồn vốn khác 200 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 88 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có 87 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 60%), 53 xã đạt từ  15-18 tiêu chí; 4 xã đạt 14 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 14 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2016.


Để đạt được những kết quả trên, trong năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ Trung ương, hướng dẫn của các Bộ, ngành; UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như Quyết định về việc Ban hành một số Quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã NTM trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Quyết định xây dựng đề án xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên năm 2017; Kế hoạch xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020…

Việc chuyển đổi đất cấy lúa sang trồng vải ở xã Tam Đa (huyện Phù Cừ) mang lại hiệu quả kinh tế cao 

Cùng với đó, các sở, ban, ngành ngoài công tác tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành phố theo đúng nội dung, nhiệm vụ đã được phân công như chỉ đạo các huyện, thành phố tổng hợp kinh phí lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015; thường xuyên đôn đốc cơ quan tài chính các huyện, thành phố phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện hướng dẫn các xã đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, phối hợp với Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện giải ngân nguồn kinh phí được hỗ trợ hiệu quả.

Trong năm 2017, Hưng Yên có 57 xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất  cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng NTM và xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích 88,84ha, đạt 132,8% so với chỉ tiêu giao. Công tác xử lý đất dôi dư được các huyện, thành phố tích cực triển khai tạo nguồn lực xây dựng NTM. Tính đến ngày 15/11/2017, toàn tỉnh có 148 xã, phường, thị trấn thực hiện được việc xử lý đất dôi dư với diện tích 24,81ha, nộp ngân sách Nhà nước 192,81 tỷ đồng.

Về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, tổ chức 27 lớp tập huấn về công tác làng nghề, ngành nghề nông thôn, hướng dẫn chuyển đổi  HTX cho 1.889 học viên. Năm 2017, toàn tỉnh có 197 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tăng 25 HTX so với năm 2016. Cơ giới hóa nông nghiệp đẩy mạnh gắn với củng cố hoạt động của các HTX nông nghiệp, đối với cây lúa đã cơ giới hóa 99,8% khâu làm đất, say sát và tuốt lúa. Trong lĩnh vực thủy sản, áp dụng cơ giới hóa với máy khuấy tạo oxy đạt 39,6%, thiết bị nghiền, trộng thức ăn đạt 30%…

Năm 2017, tổng kinh phí UBND tỉnh cấp để triển khai các chính sách hỗ trợ mua giống lúa chất lượng cao và cây vụ đông là 17,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ giống lúa là 7,88 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ vụ đông 2017-2018 là 10,02 tỷ đồng.

Về tình hình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, năm 2017, tỉnh Hưng Yên có 478 hộ nghèo cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Tính đến hết năm, có 229/440 nhà xây mới hoàn thành, 332/755 nhà sửa chữa hoàn thành. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn đạt 83,35% (đạt 103,6% kế hoạch giao)…

Đường giao thông nông thôn ở làng hoa Xuân Quan (huyện Văn Giang) được bê tông hóa, rất thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất và giao thương

Năm 2018, Hưng Yên phấn đấu toàn tỉnh có từ 15-20 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt trên 18 tiêu chí/xã, có từ 1-2 huyện, thành phố được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn NTM.

Để phấn đấu đạt được những kết quả trên, Hưng Yên tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong xây dựng NTM; quán triệt, khẳng định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Đẩy mạnh công tác xử lý đất dôi dư, thẩm định phê duyệt hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất để khai thác tối đa các nguồn vốn xây dựng NTM. Hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập chung, quy mô lớn gắn với xây dựng NTM theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ các HTX kiểu mới nhằm tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 1-2 xã NTM điển hình điển hình để thực hiện làm điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu…

Lâm Phùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *