TBMK – Vừa qua, Bộ Y tế có Công văn hỏa tốc số 4044/BHYT-BH về việc Hướng dẫn áp mã dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT theo Thông tư 15/2018/TT-BHYT tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực.


Thời báo mêkong

Để đảm bảo việc kết nối, liên thông dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh lên các Cổng tiếp nhận dữ liệu đầy đủ, thuận lợi, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung như sau:

  1. Đối với mã khám bệnh: Bổ sung mã khám bệnh tại trạm y tế tuyến xã là TYT.1899, giá dịch vụ khám bệnh là 23.300 đồng (Hai mươi ba ngàn ba trăm đồng); phòng khám đa khoa khu vực sẽ áp dụng mã khám bệnh của Bệnh viện hạng IV ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BHYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  2. Đối với mã giường lưu: Bổ sung mã giường lưu tại trạm y tế tuyến xã là TYT.1925, giá tiền giường lưu theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 4 Thông tư 15/2018/TT-BHYT; bổ sung mã giường lưu tại phòng khám đa khoa khu vực chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú nhưng được Sở Y tế quyết định có giường lưu là PKKV.1925.
  3. Đối với Mã giường nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc được phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện, áp dụng mã tiền giường theo Quyết định số 6061/QĐ-BHYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  4. Đối với dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Trạm y tế tuyến xã: Trạm y tế tuyến xã sử dụng tên và mã dịch vụ kỹ thuật trong danh mục tương đương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, đơn giá giữ nguyên theo giá dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện hạng IV theo quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BHYT, mức thanh toán bằng 70% giá của bệnh viện hạng IV.
  5. Đối với bảng kê khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã, tạm thời tại cột đơn giá, trạm y tế tuyến xã ghi giá dịch vụ kỹ thuật sau khi đã nhân đơn giá với tỷ lệ thanh toán 70%; đồng thời, khi trích xuất XML3 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BHYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT thì trường TYLE_TT bằng 70, DON_GIA bằng giá dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng IV.

                                                                                                   Bảo Lâm