(MK-ASEAN) – Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1547/QĐ-TTg, công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Khoái Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn huyện Khoái Châu ngày càng khởi sắc

Huyện Khoái Châu khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp, năm 2011 huyện đạt bình quân 6,5 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,96 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,16%. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong 10 năm qua, huyện đã huy động được 6.237,47 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, hơn 1.412,93 tỷ đồng từ đóng góp của cộng đồng dân cư và xã hội hóa.

Đến nay, huyện Khoái Châu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 57,37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,95%; tỷ lệ hộ nghèo của 24 xã theo chuẩn nông thôn mới là 1,21%…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *