(MK - ASEAN) - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng kiểm điểm được xác định tại Kết luận số 602/KL- TTCP gồm kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2011-2017).

Theo đó, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm đã nêu ở phần kết luận.

Cụ thể, UBND tỉnh xác định, liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai có các cá nhân: Giám đốc Sở TN&MT; Giám đốc Sở NN&PTNT; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các Chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc huyện Phú Quốc; Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc và Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Về thời gian, trách nhiệm và nơi tổ chức kiểm điểm, UBND chỉ đạo, đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng đơn vị là Thành viên UBND tỉnh: Kiểm điểm tại cuộc họp Thành viên UBND tỉnh, thời gian trong tháng 6/2020. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

Đối với Thủ trưởng các đơn vị còn lại, tổ chức kiểm điểm tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Riêng Cục trưởng Cục Thuế tỉnh rà soát trách nhiệm, báo cáo xin ý kiến cấp thẩm quyền kiểm điểm theo quy định pháp luật hiện hành. Thời gian kiểm điểm trong tháng 7/2020.

Đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kiểm điểm tại UBND huyện. Giao Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo tổ chức kiểm điểm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban, chuyên môn có liên quan đến sai phạm mà kết luận thanh tra đã nêu. Thời gian kiểm điểm trong tháng 7/2020.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố còn lại, kiểm điểm tại UBND huyện, thành phố liên quan đến việc không lập kế hoạch sử dụng đất 2011-2015; lập và trình kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trễ quy định. Riêng UBND thành phố Rạch Giá có nội dung không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một số tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được phát hiện qua thanh tra. Thời gian kiểm điểm trong tháng 7/2020.

Đối với các nguyên lãnh đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm điểm đối với các phòng, ban chuyên môn về trách nhiệm tham mưu. Thời gian kiểm điểm trong tháng 7/2020. UBND tỉnh lưu ý, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường mà TTCP đã phát hiện và nêu ở phần kết luận.Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc; thanh tra việc cấp GCNQSDĐ đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc Vườn Quốc gia và Rừng phòng hộ Phú Quốc.

Giao Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất là ngày 26/6/2020.

Chấm dứt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là đối với rừng phòng hộ và Vườn Quốc gia Phú Quốc; đôn đốc và có biện pháp cần thiết yêu cầu chủ đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất rừng lập phương án trồng rừng thay thế; tiến hành thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng thay thế để làm cơ sở cho các chủ đầu tự tổ chức trồng hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *