(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết luận số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017).

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ xác định đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm tại Kết luận số 602/KL-TTCP, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc khắc phục các sai phạm, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể và cá nhân, thu hồi nộp ngân sách các khoản thất thoát qua kết quả thanh tra đã nêu.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Xây dựng thẩm tra lại chi phí phát triển của dự án Khu lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, trên cơ sở đó xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án này theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh trong việc xây dựng không phép công trình khách sạn Mường Thanh Phú Quốc tại huyện đảo Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì phối hợp với sở, ngành chức năng hữu quan và huyện Phú Quốc rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Các đơn vị chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai đã nêu tại Kết luận số 602/KL-TTCP.

Giao Thanh tra tỉnh thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc; thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc và rừng phòng hộ Phú Quốc.

UBND huyện Phú Quốc xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo. Chấm dứt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là đối với rừng phòng hộ và Vườn quốc gia Phú Quốc. Đối với các khoản thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 741,5 tỷ đồng của 26 dự án sai phạm về tài chính đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường đã nêu tại Kết luận số 602/KL-TTCP, UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Tài chính thu hồi số tiền sai phạm xác định giá đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Sovico hơn 17,7 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; giao Cục Thuế tỉnh thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 723,8 tỉ đồng. Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 1.570 tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hơn 2,6 tỷ đồng nợ đọng thuế tài nguyên và trên 1,3 tỷ đồng nợ đọng phí bảo vệ môi trường.

Tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2011-2017). Tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm đã nêu tại Kết luận số 602/KL-TTCP trên lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường.

Lộ trình và thời gian thực hiện kế hoạch này từ nay đến tháng 9/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *