(MK - ASEAN) - Đến hết năm 2020, toàn huyện Đam Rông có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới, hàng năm các xã trên địa bàn huyện Đam Rông đều đạt thêm từ 1 – 3 tiêu chí theo kế hoạch đề ra, bình quân các xã đều tăng từ 8 – 10 tiêu chí so với năm 2015.

Đến nay, hạ tầng thiết yếu sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; hệ thống đường giao thông đã kiên cố hóa đạt tỷ lệ 94,1%, gồm: Đường huyện 66,081/77,081 km, đạt tỷ lệ 86%; đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện 109,465/109,465 km, đạt tỷ lệ 100%; kênh mương thủy lợi đã kiên cố hóa đạt tỷ lệ 62,7%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 97%; có 24/36 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 66,7%; 100% xã có nhà văn hóa, 96,2% thôn đạt chuẩn văn hóa.

UBND huyện Đam Rông cho biết, trong giai đoạn năm 2015 – 2020, từ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh hỗ trợ, cùng với sự huy động đóng góp của nhân dân, toàn huyện đã lồng ghép các nguồn lực với tổng nguồn vốn 1.345.462 triệu đồng để tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhằm tạo tiền đề, động lực để thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động cũng như nhận thức của người dân. Từ đó từng bước đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đồng hành…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *