(MK - ASEAN) - Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 ước đạt 39.455 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 7.293 tỷ đồng, chiếm 18,48%, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM chỉ phát sinh từ ngày 31/12/2014 đến ngày 31/12/2016 với số tiền 8.100 triệu đồng.

Nguyên nhân do một số công trình khi thẩm định nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ được bố trí vốn thực hiện trong 2 năm (2015 và 2016) có nguồn vốn thấp nên địa phương đã hoàn thiện trước để đưa vào hoạt động, trong khi đó, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thay đổi tiêu chí, một số xã không thuộc đối tượng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên không được bố trí.

Các địa phương đã sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ xây dựng NTM năm 2016, nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn chương trình NTM năm 2017 để trả nợ dứt điểm các công trình đã thẩm định, đầu tư.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *