(TBMK) – Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai sẽ lựa chọn, hỗ trợ cho 10 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 1 lần thuê 1 trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn.

Theo đó, 10 HTX nông nghiệp đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ là hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nước sạch môi trường nông thôn và sản xuất, kinh doanh tổng hợp dịch vụ nông nghiệp; HTX hoạt động từ loại khá trở lên theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, khả thi có hiệu quả; phải có nhu cầu nguyện vọng thực sự, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị và có đơn đề nghị được hỗ trợ. Đồng thời, HTX phải trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và các nội dung khác theo quy định.

10 HTX nông nghiệp ở Lào Cai được hỗ trợ thuê trí thức trẻ về làm việc

Các trí thức trẻ được tuyển dụng đảm bảo về chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX. Cụ thể, nữ không quá 35 tuổi và nam không quá 40 tuổi; có sức khoẻ đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí hợp đồng lao động; có cam kết làm việc tại HTX; phải chịu bồi thường kinh phí do Nhà nước và HTX đã chi trả nếu tự ý phá vỡ hợp đồng lao động đã ký kết.

Thời gian hỗ trợ cho các HTX là 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, với mức hỗ trợ theo mức lương tối thiểu vùng. Tổng kinh phí thực hiện là trên 1,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và từ nguồn ngân sách tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *