(MK - ASEAN) - Đến thời điểm này, tỉnh Long An đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và từng địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Long An, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử sắp tới, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức về bầu cử theo quy định; niêm yết danh sách cử tri, các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Các địa phương tại Long An niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định

Cùng với đó, các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tại các hội nghị, những người ứng cử đều được cử tri đánh giá cao về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, được tín nhiệm cao. Ngoài ra, các địa phương còn tiến hành rà soát thống kê cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Tỉnh Long An đã thành lập 1 Ủy ban bầu cử (UBBC) với 25 thành viên, cấp huyện thành lập 15 UBBC với 244 thành viên, cấp xã thành lập 188 UBBC với 2.058 thành viên. Để phục vụ công tác bầu cử, UBBC tỉnh thành lập các tiểu ban: Chuyên môn; Thông tin, tuyên truyền; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBBC cấp huyện thành lập 59 tổ giúp việc với 517 thành viên.

Tỉnh cũng thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH với 42 thành viên; 19 ban bầu cử ĐB HĐND cấp tỉnh với 209 thành viên; 136 ban bầu cử cấp huyện với 1.234 thành viên và 1.249 ban bầu cử cấp xã với 9.924 thành viên.

Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Long An – ông Trương Văn Nọ cho biết: Công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng ĐB được đặt lên hàng đầu; bảo đảm người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người ĐB nhân dân.

Công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện với nhiều hình thức trực quan, sinh động

Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia QH, HĐND các cấp.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV tại Long An gồm 14 người (Trung ương giới thiệu 3 người; địa phương giới thiệu 11 người, trong đó có 8 nữ, 1 người ngoài Đảng, 1 người tái cử).

Về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là 98 người, trong đó có 37 nữ (37,76%), 23 trẻ tuổi (23,47%), ngoài Đảng 8 (8,16%), tái cử 26 (43,33%).

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND huyện được ấn định là 476 ĐB. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện đã lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử là 796 người (trong đó có 1 người tự ứng cử). Trong số đó, chuyên trách Đảng là 179 người, chính quyền 186 người, chuyên trách Mặt trận 36 người, tổ chức thành viên Mặt trận 142 người, tổ chức kinh tế 25 người, tôn giáo 22 người và thành phần khác là 206 người. Về cơ cấu kết hợp, có 311 nữ (39,07%), 1 người thuộc dân tộc thiểu số (0,13%), 313 người dưới 40 tuổi (39,32%), 94 người ngoài Đảng (11,81%) và tái cử là 231 người (47,53%).

Từ ngày 14/4 đến 18/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Với tổng số 4.863 ĐB được bầu, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử là 8.092 người (8 người tự ứng cử). Trong đó, chuyên trách Đảng là 711 người, chính quyền 1.893 người, chuyên trách mặt trận 322 người, tổ chức thành viên Mặt trận 1.362 người, tổ chức kinh tế 69 người, tôn giáo 110 người và thành phần khác là 3.625 người. Về cơ cấu kết hợp, có 3.041 nữ (37,58%), 5 người thuộc dân tộc thiểu số (0,06%), 3.482 người dưới 40 tuổi (43,03%), 2.184 người ngoài Đảng (27%) và tái cử là 3.057 người (61,71%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *