(MK - ASEAN) - Hiện nay, toàn huyện Đức Hòa có 10 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí/xã (đạt theo kế hoạch tỉnh giao là 16,5 tiêu chí/xã).

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa – ông Lê Trường Chinh cho biết: Việc xây dựng NTM trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, sự đồng tình, ủng hộ của người dân và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện có 10/17 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Diện mạo của các địa phương này ngày càng được cải thiện tích cực, cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao.

Theo ông Lê Trường Chinh, huyện phát huy vai trò của nhân dân, tập trung các giải pháp, quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành huyện NTM trước năm 2025 gắn với lộ trình thực hiện xây dựng thị xã Đức Hòa. Trong đó, huyện phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam – ông Phan Văn Anh Phụng cho biết: Xã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Diện mạo địa phương có nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Địa phương luôn huy động sức mạnh tập thể, phát huy vai trò của người dân, tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt NTM.

Năm 2021, Mỹ Hạnh Nam được chọn là một trong hai đơn vị điểm xây dựng NTM nâng cao của huyện. Hiện nay xã Mỹ Hạnh Nam mới đạt 20/23 chỉ tiêu đối với 5 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo quyết định 1617/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa – ông Lê Trường Chinh cho biết, huyện đề ra mục tiêu, kế hoạch, giải pháp để tháo gỡ, thực hiện và hướng đến huyện NTM trước năm 2025 gắn với lộ trình thực hiện xây dựng thị xã Đức Hòa. Riêng trong năm 2021, huyện Đức Hòa sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 2 xã NTM (An Ninh Đông, Tân Phú) và 2 xã NTM nâng cao (Mỹ Hạnh Nam, An Ninh Tây).

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng chất, củng cố các tiêu chí NTM tại 8 xã (Lộc Giang, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Đông, Hòa Khánh Đông, Hiệp Hòa).

Đối với 5 xã còn lại tiếp tục lồng ghép thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM với các chương trình, dự án khác được hỗ trợ. Chọn tiêu chí để thực hiện, ưu tiên những tiêu chí nguồn vốn ít thực hiện trước, các tiêu chí cần nhiều vốn thực hiện đầu tư theo lộ trình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *